WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
W ROD „KOTWICA” w Świnoujściu
w dniu 23 -03 -2018r.

Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KOTWICA” w Świnoujściu, odbyło się w dniu 23 marca 2018r. w Domu Działkowca przy ul. Mazowieckiej, jako pierwsze na terenie Świnoujścia.
Zebranie otworzył Prezes ROD „KOTWICA” Andrzej Kleba,, witając wszystkich zebranych, zaprosił do wysłuchania hymnu „Zielona Rzeczpospolita’. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich działkowców, którzy odeszli na wieczny spoczynek.
Prezes w imieniu Zarządu ROD zaproponował zebranym, aby na Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczego powołać Pana . Zbigniewa Balkiewicza. W związku z brakiem innych propozycji, zatwierdzono jednogłośnie zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
Po zakończeniu procedur formalnych związanych z wyborem protokolanta, prezydium i komisji oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu, Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności w roku 2017. Po krótkiej dyskusji kolejnym elementem Walnego Zebrania było głosowanie uchwał.
Z ramienia Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, zebranie nadzorowała Pani Teresa Napiórkowska, która jednocześnie pełni funkcję prezesa ROD ‘’GRANICA’ w Świnoujściu.
Zebranie przebiegało sprawnie, mimo wielu poruszanych tematów.
Głównym problemem działkowców była wysokość opłat za wywożenie śmieci. Zdecydowano, że nie będzie wywożenia gabarytów oraz odpadów zielonych.
Jednocześnie podjęto uchwałę dyscyplinującą działkowców w zakresie zbierania i składowania śmieci. Uchwalono, że w przypadku udowodnienia działkowcowi złamania wymienionej uchwały, zostanie obciążony faktycznie poniesionymi kosztami wywozu śmieci. Przykładowo wywóz najmniejszej ilości gabarytów to koszt ok. 500 zł.
Od marca 2017 r. w wyniku połączenia ogrodów, ROD „KOTWICA” został powiększony o ogród „OAZA” przyjmując wspólną nazwę ROD „KOTWICA”. Obecnie Ogród liczy 576 działek, oraz ok. 912 członków.
Niestety nie wszyscy działkowcy uczestniczą w zebraniach.
Zainteresowanie sprawami Ogrodu przejawia tylko niewielka część działkowców. A szkoda, bo na zebraniach zapadają ważne uchwały i decyzje. Działkowcy, którzy nie uczestniczą w życiu Ogrodu nie powinni negować podejmowanych decyzji oraz pracy Zarządu ROD. Nie uczestnicząc w życiu ROD i nie przejawiając zainteresowania jest jedoczesnym wyrażeniem zgody na wszystko co dzieje się w Ogrodzie.
Z przykrością należy stwierdzić, że część działkowców, interesuje się wyłącznie swoją działką ,a nie dobrem całego Ogrodu przykładem takiej postawy są niektórzy działkowcy z alei ARONII „, którzy niestety nie włączają się w sprawy rozwiązywania ważnych problemów, a jedynie wysuwają roszczenia i krytykę. Niestety nie służy to rozwojowi Ogrodu.
W ostatnich latach prowadzenie ROD zmieniło się diametralnie. Nie możemy postrzegać Ogrodu przez pryzmat tylko swojej działki. Aktualnie zarządzamy jednostką organizacyjną, samorządną i samofinansującą się, która opiera się na pracy społecznej członków Zarządu, wykonywaniem obowiązków statutowych na rzecz ROD, a w szczególności zaangażowania w realizację wyznaczonych zadań..
Wymagania działkowców są bardzo duże w stosunku do Zarządu bez własnego zaangażowania.
Od Prezesa wymaga się zdolności menadżerskich oraz znajomości przepisów w wielu dziedzinach, a samemu przyjmuje się postawę bierną wobec działkowej społeczności.
Zatem zachęcamy działkowców do większego zaangażowania się w życie Ogrodu i wspieranie Zarządu w trudnej pracy społecznej dla wspólnego dobra.
Pocieszający jest fakt, że jest grono działkowców, którzy zawsze służą pomocą i radą. Za co Zarząd serdecznie im dziękuje.
Działkowcy powinni być pomocni i wspierać Zarząd oraz współdecydować w podejmowanych decyzjach w swoim Ogrodzie, co niewątpliwie przyczyni się do jego rozwoju, a pobyt na działce sprawi coraz więcej przyjemności .
Starania samego Zarządu bez szerokiego wsparcia pozostałych członków ogrodu są nie do osiągnięcia.